Széchenyi

INTERREG V-A SZLOVÉNIA–MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

PROGRAM

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program a '90-es évek közepén megkezdődött két- és háromoldalú együttműködési folyamatok (Ausztria-Szlovénia-Magyarország, Szlovénia-Magyarország-Horvátország és Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programok) folytatása. Ezen határon átnyúló együttműködési programok többéves múltjának köszönhetően a programot irányító szervezetek és a két ország érdekelt felei értékes tapasztalatokra tettek szert, melyeket a jelen program során is hasznosítanak. A stratégia kialakítása során a Tervezési Munkacsoport – az együttműködési program kialakításáért felelős közös testület – figyelembe vette az európai, nemzeti és regionális fejlesztési stratégiák szakpolitikai kereteit, a programterület sajátosságait, a korábbi programokból szerzett tapasztalatokat és a programot érintő eseményeken és tevékenységekben résztvevő érintett felek véleményét.

PROGRAMTERÜLET

Az Interreg V-A Szlovénia–Magyarország Együttműködési Program jogosult programterülete négy megyét és tájegységet foglal magába: Podravje és Pomurje régiót Szlovéniában, valamint Vas és Zala megyét Magyarországon.

 

A programterület 10.658 km2-t ölel fel: ennek kétharmada a magyar, egyharmada pedig a szlovén határterülethez tartozik, melyek 102 km hosszú határszakasz két oldalán terülnek el. A programterület Szlovénia északkeleti és Magyarország délnyugati részét foglalja magába.

A programterület lakossága mintegy egymillió fő, melyből 55 % Magyarországon, 45 % pedig Szlovéniában él.


KÜLDETÉS

A program küldetése, hogy a Régiót egy olyan társadalmi és környezeti szempontból fenntartható közös „zöld turizmus” régióvá alakítsa, amely a lakosok számára magas életszínvonalú perspektívát nyújt nem csak a kulcsfontosságú, magas vonzerejű célterületeken („turisztikai mágnesek”) és azok közvetlen vonzásterületén, hanem a turisztikai szempontból kevésbé fejlett, távolabbi, vidéki területeken, agrártelepüléseken is.

A természeti és kulturális értékek előre tervezett fenntartható hasznosítása több és területileg kiegyensúlyozottabb lehetőséget nyújt a turizmus fejlesztésére azáltal, hogy helyben elérhető munkahelyeket kínál, ösztönzi a vállalkozóvá válást, így magasabb és kiegyensúlyozottabb gazdasági teljesítményt és életszínvonalat eredményez. A kiváló minőségű természetes és épített környezet, valamint a helyben elérhető szolgáltatások széles köre a lakosság jólétéhez és a jó életminőséghez járul hozzá. Széleskörű társadalmi, gazdasági és intézményi kapcsolatok biztosítják az erőforrások, a készségek és képességek racionális és fenntartható hasznosítását, valamint olyan stabil és közös regionális identitás-érzetet teremtenek, amely az elfogadáson és a kölcsönös megértésen alapul.


A PROGRAM ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSE

A küldetésben, amelyben megnyilvánul a Régió hosszú-távú jövőképe is, a 2014-2020 időszakra a következő általános célkitűzés került megfogalmazásra: a Régió olyan területté válik, amely vonzó élethelyet, munkahelyet, befektetési lehetőséget biztosít úgy, hogy a helyi természeti és kulturális értékekre épít a turizmusban, ezen keresztül katalizálva a teljes térség fejlődését, másrészről pedig megcélozza a közös határtérségi problémák megoldását határon átnyúló együttműködés szintjén.

A program specifikus célkitűzései a következők:

►    a természeti és kulturális értékek jobb hasznosítása együttműködés révén a turizmusban, mint a Régió egyik legversenyképesebb, jelentős munkaerőt alkalmazó ágazatában;

►    a helyi gazdaság fejlesztése (helyben elérhető munkahelyek teremtése, új vállalkozások létrehozása) a vidéki térségekben a turizmus fejlesztése révén, a távolabbi agrártelepülések kulturális és természeti örökségének a nagyobb turisztikai célpontokkal való összekötése mentén;

►    a Régió mint "zöld és élhető" márka továbbfejlesztése, a természeti és kulturális erőforrások megőrzése és a társadalmi, gazdasági, valamint intézményi kapcsolatok fejlesztése révén;

►    a határon átnyúló együttműködés kiterjesztése a közpolitikák és közszolgáltatások kölcsönösen jelentős területein az állami és civil szereplők intézményi kapacitásának növelésével.

 

A PROGRAM PRIORITÁSI TENGELYEI

Figyelembe véve, hogy a határon átnyúló együttműködés szempontjából a fejlesztési igények és lehetőségek hasonlóak a határ mindkét oldalán, ugyanakkor elismerve, hogy fejlesztési igények számos ágazatban jelen vannak, a Tervezési Munkacsoport stratégiai döntése szerint a korlátozottan rendelkezésre álló pénzügyi eszközök a kritikusan fontos területekre irányulnak, amelyek katalizátorként további pozitív változásokhoz járulhatnak hozzá.

1. prioritási tengely

VONZÓ RÉGIÓ  6-os tematikus célkitűzés, 6c beruházási prioritás: „A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése”

A terület természeti és kulturális örökségének megóvása és hasznosítása a fenntartható turizmus fejlesztésével, kiemelt figyelmet fordítva a turisztikai szempontból kevésbé fejlett területekre (agrártelepülések, távolabbi területek).

2. prioritási tengely

EGYÜTTMŰKÖDŐ RÉGIÓ             11-es tematikus célkitűzés, 11b beruházási prioritás: „A hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási rendszerek és közszolgáltatások eredményességének és intézményi kapacitásának megerősítése által.”

A jobb kormányzáshoz szükséges közszolgáltatások elérhetőségének és hatékonyságának növelése határon átnyúló szinten, valamint a kölcsönösen fontos területekért felelős szervezetek és intézmények közötti együttműködés támogatása a határon átnyúló konvergencia növelése céljából.


KÖLTSÉGVETÉS ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK FELOSZTÁSA

Az Interreg V-A Szlovénia–Magyarország Együttműködési Program teljes ERFA támogatási összege 14,795.015 euró. Az együttműködési program pénzügyi forrásainak felosztása során a prioritási tengelyek keretein belül megvalósuló lehetséges tevékenység típusok kerültek figyelembe vételre. Továbbá az ETE Rendelet 17. cikkével összhangban a rendelkezésre álló teljes ERFA forrás 10,14 % -a a technikai segítségnyújtásra irányul a program keretein belül.

A pénzügyi keretek felosztása a prioritási tengelyek mentén a következő:

Prioritási tengely

Tematikus célkitűzés/

beruházási prioritás

EU támogatás

A teljes EU támogatás részesedése aránya (%)

PT 1

VONZÓ RÉGIÓ

TC 6–BP6c

A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése

10.000.000 EUR

67,59 %

PT 2

EGYÜTTMŰKÖDŐ RÉGIÓ

TC 11–BP11b

A hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási rendszerek és közszolgáltatások eredményességének és intézményi kapacitásának megerősítése által

3.295.015 EUR

22,27 %

PT 3

TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Technikai segítségnyújtás

1.500.000 EUR

10,14 %

ÖSSZESEN

14.795.015 EUR

100 %

Infopontok

Tekintettel arra, hogy az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program Közös Tiktársága (KT) Mariborban található, a Program a nemzeti, regionális és helyi szintű képviselete érdekében Magyarország területén Infopontokat (IP) állít fel és működtet. Az IPk a KT állományához tartoznak. Az IPk kiemelt szerepet játszanak az Irányító Hatóság, Nemzeti Hatóságok és a potenciális pályázók közötti kapcsolattartásban. Az IPk tájékoztatják a lehetséges pályázókat a kiírásokról, tanácsot adnak és segítséget nyújtanak a kedvezményezetteknek a már elfogadott projektek esetében, tájékoztatják a szereplőket a program eredményeiről és támogatják a program menedzsmentet és a KT-t. Az Infopontok a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. szervezeti keretei között működnek.

Elérhetőségek:
Erdős Krisztina – Infopont Zalaegerszegen  (+36 30 411 69 20, si-hu.ip@szpi.hu)
Bodonczi Miklós – Infopont Szombathelyen (+36 20 253 50 63, si-hu.ip@szpi.hu)

A Program weboldala a www.si-hu.eu címen érhető el.