Széchenyi

Adatvédelmi tájékoztató

I. Adatkezelési nyilatkozat

A www.szpi.hu oldalon az eseményre történő regisztrációval a természetes személy (a továbbiakban: Érintett) hozzájárul, hogy az KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 program (a továbbiakban: Program) keretében rendezett „Közel a segítség”országos konferenciasorozat megvalósítása érdekében, az Érintett által megadott személyes adatokat, az adatkezelő a vonatkozó magyar, illetve közösségi jogszabályokban meghatározottak szerint kezelje.

Az eseményre történő regisztrálás feltétele jelen adatvédelmi tájékoztató megismerése és elfogadása.

II. Ki az adatkezelő?

1. Név: Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: Adatkezelő)
székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2. IV. emelet
postacím: 1053 Budapest, Szép utca 2. IV. emelet
e-mail cím: info{kukac}szechenyiprogramiroda.hu
Az adatkezelés során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

III. Mi az adatkezelés célja?

Az eseményre történő regisztráció során az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a regisztrálóval való kapcsolattartás, valamint jelentkezésének rögzítése, mely az eseményre történő érkezéskor azonosításra szolgál, férőhelyet biztosít.

Az internetes kapcsolat fenntartása során a www.szpi.hu, (a továbbiakban: Honlap) látogatója által használt böngészőprogrammal, domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok az Adatkezelő számítógépes rendszerében. Az Adatkezelő ezeket kizárólag a Honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

 Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

IV. Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés jogalapját az adatok közlésének önkéntessége, azaz az Érintett adatkezeléshez történő hozzájárulása teremti meg. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

A hozzájárulás az info{kukac}szpi.hu email címre küldött levélben bármikor visszavonható.

V. Milyen adatokat kezelünk?

A SZPI által üzemeltett Honlapon történő eseményre való regisztráció során rögzített és ezt követően az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

  • Az Érintett neve és e-mail címe
  •  telefonszáma
  • intézmény neve

VI. Mennyi ideig kezeljük az Érintett személyes adatait?

Az Adatkezelő, az Érintett által megadott személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Program pénzügyi befejezését követő 5 évig irattárban és szerveren megőrzi.

VII. Kik jogosultak személyes adatihoz hozzáférni?

Az Érintett által megadott személyes adatokhoz, valamint az internet kapcsolat fenntartása során keletkezett technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő kijelölt munkatársai - munkaköri leírásban meghatározott feladatként - férhetnek hozzá.

Az Érintett személyes adatait is tartalmazó papíralapú dokumentumokat az Adatkezelő központi irattárában kell elhelyezni azzal, hogy ahhoz kizárólag a program megvalósításában résztvevő munkavállalók jogosultak hozzáférni.

VIII. Hogyan biztosítjuk személyes adati védelmét?

Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amely a vonatkozó adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelés során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben, illetve az érintett rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

Számítógépen tárolt adatok

A személyes és technikai adatok elektronikus feldolgozása, tárolása a SZPI tulajdonában és birtokában lévő, a természetben a 1053 Budapest, Szép u. 2. szám alatt található, 24 órában felügyelt dedikált szerveren történik.

Manuális kezelésű adatok

A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő alábbi intézkedéseket foganatosítja:

  • a központi irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezik el;
  • a folyamatos aktív kezelésben (kézi irattárban) lévő iratokhoz csak az illetékes munkavállalók férhetnek hozzá azzal, hogy a személyes adatokat tartalmazó papíralapú pályázati anyagot a munkaidő végeztével elzárva tárolják.

IX. Milyen célból és kihez és fordulhat személyes adatai kezelésével kapcsolatosan?

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy zárolását kérheti, továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelő II. pontban meghatározott elérhetőségein.

X. Milyen jogorvoslati lehetőséggel élhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan?

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése vagy annak közvetlen veszélye esetén bejelentéssel élhet, illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest Pf.: 5., ugyfelszolgalat{kukac}naih.hu), illetve az Infotv. 22. §- ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.

XI. Kikötés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi a Honlapon.