Széchenyi

Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (European Neighbourhood Instrument - ENI) létrehozásáról szóló 232/2014/EK rendelet alapján az ENI határon átnyúló komponense az EU belső határain belül megvalósuló európai területi együttműködés célkitűzéstől eltérően a közösség külső határai mentén elhelyezkedő, egyelőre tartósan az EU-n kívül maradó partnerországok érintett régióival való együttműködést támogatja. Magyarország esetében az ukrán határszakasz tartozik ebbe a körbe. Az ENI létrehozásával és a résztvevő országok döntésével összhangban a 2007-2013-ban futó HU-SK-RO-UA ENPI CBC Programot az európai területi együttműködés keretében alkalmazott célkitűzéseket figyelembe véve, de attól eltérő struktúra alapján felépülő HU-SK-RO-UA ENI CBC Program váltja fel, melynek szakmai felügyelete az Európai Bizottságbővítési szakállamtitkársága (DG NEAR) alá tartozik. A 2014-2020 közötti időszakban megvalósuló Program keretében kizárólag olyan pályázatok benyújtására, illetve projektek támogatására van lehetőség, amelyekben legalább egy tagállami és egy ukrajnai partnerszervezet részt vesz. A Programban előzetesen rendelkezésre álló közösségi hozzájárulás nagysága 73.952.000 Euro.

A Közös Operatív Program támogatásra jogosult területe az alábbi magyarországi, szlovákiai, romániai és ukrajnai határ menti NUTS III szintű területi statisztikai számbavételi egységeket foglalja magába:

Magyarország: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye (mint teljes részvételi jogosultságú, ún. szomszédos terület – adjoining region)

Szlovákia: Kassa Megye, Eperjes Megye

Románia: Szatmár Megye, Máramaros Megye, Szucsava Megye (mint ún. szomszédos terület – adjoining region)

Ukrajna: Kárpátalja Megye, Ivano-Frankivszki Megye, Csernovici Megye (mint ún. szomszédos terület – adjoining region)

A három szomszédos terület, ún. "adjacent region" közül a magyarországi Borsod-Abaúj-Zemplén Megye - a földrajzi elhelyezkedésére és a Közös Operatív Program költségvetéséhez a magyarországi keretből történő hozzájárulás arányára tekintettel - korlátozás nélkül vehet részt a programban. A két további szomszédos régió - Szucsava Megye (Románia) és Csernovici Megye (Ukrajna) - területén bejegyzett szervezetek részvétele a programban meghatározott módon korlátozott.

A Program az Európai Szomszédságpolitika (European Neighbourhood Policy) égisze alatt készült, különös hangsúlyt fektetve a határmenti régiók prosperitásának és stabilitásának növelésére. Átfogó stratégiai célja a Program 2007-2013-as programozási időszakával összhangban nem változott, az Európai Unión kívül eső ukrán megyék (Kárpátalja, Ivano-Frankivszk és Csernovici) valamint Magyarország, Szlovákia és Románia szomszédos tagállami területei közötti együttműködés növelése a gazdasági, szociális, infrastrukturális és környezeti egyenlőtlenségek leküzdése érdekében. Az általános stratégia lebontható konkrét célkitűzésekre, amelyek prioritások formájában jelennek meg a Programban az alábbiak szerint:

Ø      TO 3 (3. Tematikus Célkitűzés): Promotion of local culture and preservation of historical heritage – Helyi kultúra népszerűsítése és kulturális örökség megőrzése

Priority 1/1. Prioritás: Promoting local culture and history along with tourism functions – Helyi kultúra és történelem turisztikai eszközökön keresztüli népszerűsítése

Ø      TO 6 (6. Tematikus Célkitűzés): Environmental protection, climate change mitigation and adaptation – Környezetvédelem, klímaváltozás hatásainak csökkentése és ahhoz való alkalmazkodás

Priority 1/1. Prioritás: Sustainable use of the environment in the cross border area – A környezet fenntartható használata a határtérségben

Ø      TO 7 (7. Tematikus Célkitűzés): Improvement of accessibility to the regions, development of sustainable and climate-proof transport and communication networks and systems – A régiók megközelíthetőségének növelése, fenntartható, környezetbarát közlekedési és kommunikációs hálózatok és rendszerek fejlesztése

Priority 1/1. Prioritás: Development of transport infrastructure to improve the mobility of persons and goods – Közlekedési infrastruktúra fejlesztése a személyek és áruk szabad mozgásának elősegítése érdekében

Priority 2/2. Prioritás: Development of ICT infrastructure and information sharing – IKT infrastruktúra fejlesztés és információ megosztás

Ø      TO 8 (8. Tematikus Célkitűzés): Common challenges in the field of safety and security – Közös kihívások kezelése a biztonság területén

Priority 1/1. Prioritás: Support to joint activities for the prevention of natural and man-made disasters as well as joint action during emergency situations – Természeti és ember okozta katasztrófa megelőzése érdekében kialakított közös tevékenységek megvalósítása, valamint veszélyhelyzetek közös kezelése

Priority 2/2. Prioritás: Support to the development of health – Egészségügyi fejlesztések támogatása

A program legfőbb döntéshozó és irányító szerve a Közös Monitoring Bizottság (Joint Monitoring Committee - JMC), amely a pályázatok kiválasztásában és a támogatások megítélésében is döntő szerepet játszik. A döntéshozatal konszenzusos alapon, az összes résztvevő ország képviselőinek egyetértésével történik. Mind a négy országban azonos feltételeket alkalmazó, egységes és közös pályázati rendszer működik. A programban részt vevő országok egyetértésével a végrehajtásért felelős Irányító Hatóság (Managing Authority - JMA) és Közös Technikai Titkárság (Joint Technical Secretariat - JTS) is Magyarországon működik. A program központi irányítását, valamint jogi képviseletét ellátó Irányító Hatóság a Miniszterelnökségen belül kapott helyet, mely szorosan együttműködik a program napi technikai menedzsmentjéért felelős Közös Technikai Titkársággal, amely a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. keretein belül működik. A JTS gondoskodik a pályázati felhívások előkészítéséről és megjelentetéséről, a pályázatok befogadásáról és értékeléséről, valamint a jóváhagyott projektekkel való szerződéskötés előkészítéséről és azok végrehajtásának nyomon követéséről. A JTS munkáját a programban résztvevő országokban működő - az előzetes tervek szerint Ungváron, Ivano-Frankivszkban, Kassán, Eperjesen, Nyíregyházán és Szatmárnémetiben felállított - képviseleti irodák (Branch Offices - BOs) segítik.

Tekintettel arra, hogy a 2014-2020 között megvalósítani tervezett Programot az Európai Bizottság még nem hagyta jóvá (tervezett dátum 2015. december), ezért a vonatkozó aktuális információk a 2007-2013-as időszak honlapján, a következő linken keresztül érhetők el: http://www.huskroua-cbc.net/en/programming-of-the-2014-2020-period-in-the-frame-of-eni-cbc

További általános információk, amelyek a jóváhagyást követően a Program rendszerleírásában lesznek rögzítve: a potenciális pályázók körét többek között a programterületen található helyi- és megyei önkormányzatok, az állami- és önkormányzati intézmények, non-profit szervezetek, kistérségi társulások, fejlesztési ügynökségek, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, nemzeti parkok, egyetemek, kamarák, turisztikai szervezetek, munkaügyi központok alkotják. Minimálisan legalább 2 partner intézménynek kell részt venni a projektben, melyek közül legalább 1 partner Ukrajnában és legalább 1 partner a programban résztvevő EU tagállamban van regisztrálva. A projekt-partnerek egyike vállalja a vezető partner szerepét. Feladata a pályázat összeállításának és a projekt végrehajtásának szakmai és pénzügyi koordinációja. Jogilag képviseli a projekt-partnereket a program felé (aláírja a támogatási szerződést a partnerek képviseletében). A vezető partner feladata, hogy biztosítsa a támogatás hatékony, eredményes és szabályszerű felhasználását. A vezető partner, miután meggyőződött arról, hogy a projektben résztvevő partnerek teljesítették az adott időszakra kitűzött feladatot, arról megfelelő szakmai és pénzügyi beszámolót készítettek, a költségeket ez alapján igazoltatták a kijelölt ellenőrzést végző szervezettel, összesítő időközi szakmai és pénzügyi beszámolót állít össze, és azt megküldi a Közös Technikai Titkárság részére. A vezető partner felelős a közösségi (ENI) támogatás projektben résztvevő partnerek felé való továbbításáért.

A pályázatok szakmai bírálati rendszerében kiemelt jelentőségű kritériumként kerül számításba a projektek határon átnyúló hatása, vagyis olyan célokat és eszközöket kell a pályázatoknak megjeleníteniük, amelyek alapján eldönthető, hogy az adott fejlesztés a határ mindkét oldalán - a programterületen - meghatározható, mérhető és fenntartható előnyökkel jár, illetve ténylegesen felmerülő igényeket elégít ki.

A Program által jóváhagyott pályázat vezető partnere támogatási szerződést köt a program Irányító Hatóságával, amelynek mellékletét képezi a partnerek közös pályázata, valamint egy, a partnerek által megkötött partnerségi megállapodás a projekt végrehajtásáról. Az igényelhető támogatás nagysága a projekt méretétől és a prioritástól függően változó mértékű, továbbá felhívásonként is változhat. A támogatásban részesülő projektek finanszírozása részben ENI forrásból (90%), részben a 10% arányú nemzeti társfinanszírozásból fog megvalósulni. A három európai uniós tagországban a nemzeti társfinanszírozás két részből tevődik össze: kormányzati társfinanszírozásból és a kedvezményezett saját hozzájárulásából (önrész). Ukrajnában az e célra elkülönített központi költségvetési források hiányában a teljes nemzeti társfinanszírozást, vagyis mind a 10%-ot a kedvezményezetteknek kell majd biztosítaniuk. A megítélt támogatás éves költségvetésének arányában a partnerség előfinanszírozást kap.

A program hivatalos nyelve az angol.

Tekintettel arra, hogy a 2014-2020 között megvalósítani tervezett Programot az Európai Bizottság még nem hagyta jóvá (tervezett dátum 2015. december), ezért a vonatkozó aktuális információk a 2007-2013-as időszak honlapján, a következő linken keresztül érhetők el: http://www.huskroua-cbc.net/en/programming-of-the-2014-2020-period-in-the-frame-of-eni-cbc

A 2014-2020 között megvalósítani tervezett Programot az Európai Bizottság 2015. december 17-én jóváhagyta. Az új Program előkészületeivel és az első pályázati felhívásokkal kapcsolatos információk a 2007-2013-as időszak honlapján, a következő linken keresztül érhetők el: http://www.huskroua-cbc.net/en/news/first-call-for-proposals-to-be-launched-in-the-first-trimester-of-2017/228