Széchenyi

Határon átnyúló együttműködési program Horvátországgal

A Magyarország és Horvátország közötti határon átnyúló együttműködés folytatásaként az Európai Unió kohéziós politikájának 2014-2020-as időszakában az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program újabb lehetőséget nyújt a határtérség fejlesztésére.

Miután Horvátország is csatlakozott az Európai Unióhoz, a program társfinanszírozását mindkét tagállamban az ERFA fedezi. A korábbi IPA (előcsatlakozási támogatási eszköz) egyes konkrét szabályai és eljárásrendjei kivételével a 2007-2013 közötti program tapasztalatainak túlnyomó többsége azonban a jelenlegi program során is helytálló, s céljait és tartalmát tekintve ez a program az előző program közvetlen folytatását jelenti.

A programozás 2013-ban kezdődött a magyar és horvát oldal szereplőinek bevonásával, aminek eredményeképpen az elkészült dokumentum 2015. március 24-én került benyújtásra az Európai Bizottsághoz, melyet 2015. szeptember 7-én hagytak jóvá Brüsszelben. A kidolgozott program konkrét elemzéseken és a programterület pontosan beazonosított igényein alapul, amelyek megvitatása és jóváhagyása kiterjedt programozási folyamat során történt, beleértve a program érdekeltjeivel és a határon átnyúló együttműködésben érintett nagyközönséggel folytatott nyilvános konzultációkat is. Ezen felül a tervezés figyelembe vette a korábbi programozási időszakok tanulságait, az adott finanszírozási keretet és a határrégióban létező szervezeti és projekt-végrehajtási kapacitást.

A program stratégiája arra összpontosít, hogy a térség társadalmi, gazdasági alrendszereinek gyengeségeit orvosolja vagy mérsékelje, felkészítve a határrégiót arra, hogy a felmerülő külső lehetőségek nyomán minél teljesebb mértékben tudjon élni saját értékeivel. A program célkitűzései a következők:

  • a KKV-k ösztönzése, hogy jobb feltételeket teremtsenek a hálózatba szerveződéshez, valamint támogatások biztosítása, hogy megtapasztalhassák az együttműködés hozzáadott értékét;

  • turisztikai látnivalók kialakítása és a turisztikai szolgáltatók ösztönzése, hogy jobban kihasználják a sokszínű kulturális örökség és a gazdag természeti környezet előnyeit;

  • kis léptékű közlekedési infrastruktúra-fejlesztő projektek előkészítése és végrehajtása a térség belső összeköttetéseinek fejlesztése, valamint a helyi KKV-k határon átnyúló együttműködésének és a látogatók határon átnyúló mozgásának gátat vető megközelíthetőségi akadályok leküzdése érdekében;

  • az együttműködési készség fokozása a közvetlen együttműködés és együttműködő oktatási programok támogatásával;

  • a közös menedzsment és a határon átnyúló tudás-transzfer erősítése, ami javítja a természeti értékek (erdők és más ökoszisztémák, élőhelyek és vízi erőforrások) megőrzésének minőségét, valamint

  • a határon átnyúló tájékoztatás, információ-áramlás, figyelő és előrejelző rendszerek javítása, hogy jobban meg tudjanak birkózni a természeti és ember által előidézett olyan katasztrófák veszélyeivel, mint az árvizek, tüzek vagy ipari eredetű veszélyes hulladékok.

Az együttműködési program kapcsolódását az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez a tematikus célkitűzések meghatározása, valamint a tematikus koncentráció követelménye biztosítja. A megfogalmazott prioritások, a tematikus célkitűzések (TO-k) és a beruházási prioritások kapcsolatrendszere a következő:

Prioritási tengely

Tematikus célkitűzés

Beruházási prioritás

  1. Gazdaságfejlesztés

A KKV-k versenyképességének fokozása (TO3)

1.1 Korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési kapacitások létrehozásának és bővítésének támogatása

2. A természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása

A környezet megőrzése és védelme, az erőforrások hatékonyságának elősegítése (TO6)

2.1 A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, bemutatása és fejlesztése

2.2 A biodiverzitás és a talaj védelme, helyreállítása, valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások promotálása, a NATURA 2000-et és a zöld infrastruktúrát is beleértve

3. Együttműködés

Intézményi kapacitások bővítése és hatékony közigazgatás (TO11)

3.1 Intézményi kapacitások bővítése és hatékony közigazgatás a jogi és közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés előmozdításával

4. Oktatás

Beruházás az oktatásba, képzésbe, a szakképzést is beleértve, a készségfejlesztés és az élethosszig tartó tanulás érdekében, az oktatási, képzési infrastruktúra fejlesztésével (TO10)

4.1 Beruházás a készségfejlesztésbe, oktatásba és élethosszig tartó tanulásba közös oktatási, szakképzési és képzési programok kialakításával és végrehajtásával

 

A pályázati felhívások a megfogalmazott beruházási prioritások mentén kerülnek majd meghirdetésre.

A programterület az alábbi NUTS III szintű közigazgatási egységeket öleli fel, amelyek – eltérően az előző programidőszaktól – egységes támogatási arányban részesülhetnek:

  • Magyarországi megyék: Zala, Somogy és Baranya;

  • Horvátországi megyék: Muraköz, Varasd, Kapronca-Körös, Belovár-Bilogora, Verőce-Drávamente, Pozsega-Szlavónia, Eszék-Baranya és Vukovár-Szerém.

A Program finanszírozása 85%-ban ERFA forrásból történik, a fennmaradó 15%-ot a nemzeti hozzájárulás (a pályázóktól elvárt önerő, illetőleg a kormányzati társfinanszírozás) adja. A program keretében rendelkezésre álló összes EU támogatás (ERFA forrás) 60.824.406 EUR.

A program lebonyolítása egységes szerkezetben történik, függetlenül az államhatárok által meghatározott területi megosztástól, közös projekteken keresztül és közös döntéshozás alkalmazásával.

Hasonlóan az előző programidőszakhoz, a partnerségek esetében kötelező érvényű a vezető kedvezményezetti elv, a pályázatok szakmai elbírálásánál pedig különös jelentőséggel bír a tervezett projekt közvetlen határon átnyúló hatása.

A támogatások – nyílt pályázati rendszer keretében – a két ország támogatásra jogosult területén működő KKV-k és non-profit szervezetek számára válnak elérhetővé, így a program kedvezményezettjei többek között a magyar-horvát határszakasz két oldalán található helyi és területi önkormányzatok és azok üzleti vállalkozásai, az állami- és önkormányzati intézmények, non-profit szervezetek, kistérségi társulások, fejlesztési ügynökségek, természet- és környezetvédelmi, vízügyi és közlekedési nemzeti szintű szervek, oktatási intézmények és szervezeteik, turisztikai szervezetek, területi munkaügyi szervek, európai területi együttműködési csoportosulások.

A program Irányító Hatósága Miniszterelnökség. A program lebonyolításának technikai, adminisztratív feladatait (mint például a pályázati rendszer működtetése, kommunikáció, szakmai segítségnyújtás stb.) a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. keretein belül működő Közös Titkárság látja el. A Program hivatalos honlapja www.huhr-cbc.eu, ahol további hasznos információkat kaphat mind a még futó 2007-2013-as program végrehajtásával, mind pedig az új 2014-2020-as program aktuális állásával kapcsolatosan. A programozás és társadalmasítás mérföldköveit, valamint az Európai Bizottság által jóváhagyott programdokumentumot is megtekintheti a program hivatalos honlapján, illetve a program hivatalos Facebook profilján naprakész információkat találhat a programmal kapcsolatos eseményekről.

2016. február 29-én került kiírásra a program első nyílt pályázati felhívása, amely 2016. május 31-ével zárult. Az első körben a 2-es, 3-as és 4-es prioritások ra lehetett pályázatot benyújtani. A kiírásra összesen 208 pályázat érkezett, amelyek formai és szakmai értékelése 2016. év végén még folyamatban van.

A program első stratégiai projektje 2016. június 1-ével indult el, és a háború sújtotta területek akna- és lőszermentesítésére fókuszál legfőképp a horvátországi határvidéken, 24 hónapos intervallumban. A projekt várható befejezése 2018. május 31.