Széchenyi

Interregionális Együttműködési Program

INTERREG IVC Program

A program honlapja: www.interreg4c.net

Programtér: Az EU 27 tagországa, valamint Norvégia és Svájc

Cél: Tapasztalat-csere támogatása az európai területfejlesztési politikák hatékonyságának növelése érdekében.

Minimális partnerszám: Legalább 3 partner a programtér legalább 3 országából, amelyek közül legalább 2 partner tagállami (A INTERREG IVC projektek átlagos partnerszáma 10-15 partner 6-7 országból)

Vezető partner elv: A projekt-partnerek egyike vállalja a vezető partner szerepét. Feladata a pályázat készítésének és a projekt végrehajtásának szakmai és pénzügyi koordinációja. Jogilag képviseli a projekt-partnereket a program felé (aláírja a támogatási szerződést a partnerek képviseletében).

Projektek időtartama: maximum 36 hónap.

A program hivatalos nyelve: angol

A program irányítása: A transznacionális programok legfőbb döntéshozó és irányító szerve a közös Monitoring Bizottság (Monitoring Committee - MC), amelyben minden programalkotó ország képviselteti magát. A program végrehajtása folyamán minden jelentős döntést a MC hoz meg - a programdokumentum esetleges módosításától a pályázatokkal kapcsolatos támogatási döntésig.

A program központi irányítását valamint jogi képviseletét az Irányító Hatóság (Managing Authority - MA) látja el. Az MA munkáját a pénzügyekért felelős Igazoló Hatóság valamint a szabályszerűséget felügyelő Audit Hatóság egészíti ki.

Az MA szorosan együttműködik a program napi technikai menedzsmentjéért felelős Közös Szakmai Titkársággal (Joint Technical Secretariat - JTS). A JTS gondoskodik a pályázati felhívások előkészítéséről és megjelentetéséről, a pályázatok befogadásáról és értékeléséről, valamint a MC által jóváhagyott projektekkel való szerződéskötésről és azok végrehajtásának nyomon követéséről. A JTS munkáját a programtér országokban működő információs pontok(Contact Points - CPs) segítik.

A program irányító hatóságát és a pályáztatást koordináló közös szakmai titkárságot a Franciaországi Lille-ben állították fel.

Prioritások:

1. Innováció és tudás alapú társadalom (innováció, kutatás és technológiai fejlődés, vállalkozások és KKV-k, információs társadalom, foglalkoztatás, képzés)

2. Környezet és kockázat-megelőzés (természeti és technológiai kockázatok, vízgazdálkodás, hulladék-gazdálkodás, biodiverzitás és a természeti örökség megtartása, energia és fenntartható tömegközlekedés, kulturális örökség és tájkép)

Projekt típusok:

"Regional Initiatives", mely helyi vagy regionális szinten kezdeményezett projekteket foglal magában. Ezen projektek célja a tapasztalatcsere. A projektek során meghatározzák az egyes kiemelt témákban bevált gyakorlatokat és a megvalósításukhoz új eszközöket és megközelítéseket alakítanak ki.

"Capitalisation Projects", melyek során egy-egy kiemelt területen nagy tapasztalattal rendelkező régiók hálózatot építenek ki olyan régiókkal, melyek ezen tudás megszerzésére törekednek. A projektek célja hogy az egyes kiemelt témákban meghatározott bevált gyakorlatokat átültetésre kerüljenek a Konvergencia és versenyképességi programokba.

Amennyiben egy pályázat felkelti az Európai Bizottság érdeklődését, annak megvalósításában és az eredmények hasznosításában a Bizottság illetékes egységei is részt fognak venni. Ezeket a kiemelt bizottsági érdeklődésre számot tartó projekteket "Fast Track" projekteknek fogják nevezni.

Jogosult partnerek: közintézmények, valamint az alábbi kritériumoknak megfelelő intézmények (a hivatalos definíciót az értelmezést segítő zárójeles megjegyzésekkel láttuk el):

a) kifejezetten közérdekű célra jött létre, és tevékenysége nem ipari vagy kereskedelmi jellegű (nonprofit jellegű); és

b) jogi személyiséggel rendelkezik; és

c1) többségi részben az állam, vagy a területi vagy a települési önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény finanszíroz; (nem pályázott, hanem közvetlen támogatás formájában)

c2) és/vagy amelynek irányítása ezen intézmények felügyelete alatt áll; (szoros működési felügyelet)

c3) és/vagy amelynek olyan ügyvezető, döntéshozó vagy felügyelő testülete van, amely tagjainak többségét az állam, a területi vagy a települési önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény nevezi ki.

Elszámolható költségek: munkabér, külső szakértői díjak, utazás, szállás, találkozók, kutatás, tervezés, rendezvényszervezés, honlap készítés, a projekthez szorosan kötődő beszerzés, stb.

Igényelhető támogatás: Egy projekt legalább 500.000 és legfeljebb 5.000.000 Euró ERFA támogatást igényelhet. ("Capitalisation project" esetében minimum 500.000, maximum 3.000.000 Euró)

(A tapasztalatok alapján a INTERREG IVC projektek átlagos teljes költségvetése 1-2 millió euró között mozog)

Támogatási intenzitás: magyarországi partnerek a projekttel kapcsolatban felmerült költségeik 85 %-át igényelhetik a pályázatban. A nyertes projektek magyar partnerei a 85% támogatás mellé 10% automatikus nemzeti társfinanszírozásban fognak részesülni (ennek jogszabályi háttere: 35/2008 (II.23.) Kormány rendelet, 17. paragrafus). Ezáltal a hazai partnerekre 5% önerő-teher hárul - valamint a program elszámolási rendjéből fakadóan a tervezett költségek körülbelül egy évre történő előfinanszírozásának kötelezettsége. (Erről részletesebben a "projekt-végrehajtás és elszámolás rendje" pontban.)

Szerződéskötés: A program által jóváhagyott pályázat vezető partnere támogatási szerződést köt a program irányító hatóságával, amelynek mellékletét képezi a partnerek közös pályázata, valamint egy a partnerek között köttetett partneri megállapodás a projekt végrehajtásáról.

A projekt-végrehajtás és elszámolás rendje: A projekt-végrehajtás és elszámolás rendje: A szerződéskötést követően a partnerek megkezdik a pályázatban vállalt feladatok végrehajtását. Hathavonta valamennyi partner szakmai előhaladási jelentést készít, amelyben bemutatja az elmúlt félév tevékenységeit. A szakmai jelentést kiegészíti egy pénzügyi jelentéssel, amelyben felsorolja, hogy az elmúlt hat hónapban milyen költségei merültek fel a projekttel kapcsolatban, valamint mellékeli a költségeket igazoló számlákkal és egyéb dokumentumokkal.

A partnerek félévi jelentéseit az adott országban működő első-szintű ellenőrzésért felelős hatóságokkal igazoltatni kell. Magyar partnerek esetében a jelentéseket a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. felelős egységével kell ellenőriztetni. Az ellenőrzés alapvetően a következőket vizsgálja: elszámolható költségekről szólnak-e a számlák; kapcsolódnak-e az adott félévi projekt-tevékenységekhez; szerepeltek-e a költségek a pályázatban; stb. Az ellenőrző hatóságok a megvizsgált elszámolásokról nyilatkozatot állítanak ki, amelyben rögzítik az adott félévre elszámolhatónak ítélt költségek összegét (az elfogadhatónak ítélt számlákat a hatóság lepecsételi).

Megjegyzés: Az 2007-13-as időszakban tehát az ellenőrzésben nem vesznek részt független könyvvizsgálók. Az első szintű ellenőrzésre így nem kell költséget tervezni a magyar partnereknek.

A projekt partnerek a kapott igazolást megküldik a vezető partnernek (az eredeti lepecsételt számlákat nem). A vezető partner összegyűjti valamennyi partnertől a helyi nemzeti ellenőrző hatóság által kiállított nyilatkozatokat, összesíti az elmúlt félév kiadásait, majd leadja a program közös titkárságán. Az összesített elszámolás alapján a program utólag megtéríti a jogos költségekre jutó támogatást (85%). A vezető partner megküldi a partnereknek a nekik járó támogatást.

A magyar partnerek ezzel párhuzamosan átutalásra kerül a jogos költségeik további 10%-a nemzeti társfinanszírozásként. A magyar partner költségeinek egyik forrásból sem megtérített 5%-a a pályázó saját hozzájárulása a projekthez.

Megjegyzés: a projektek tehát utófinanszírozásúak félévenkénti elszámolással és a költségek 85+10 százalékának megtérítésével. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az elszámolási időszak lezárultát követően 3-4 hónappal érkezik meg a támogatás. Ez alapján a partner likviditásának tervezésekor számítani kell rá, hogy egyes költségek felmerülésétől a támogatás megérkezéséig 9-10 hónap is eltelhet.

A program honlapja: A program legfőbb információs központja annak honlapja, ahol a pályázati felhívások, partnerkeresések, jóváhagyott projektek és sok egyéb hasznos információ érhető el.
www.interreg4c.net